Juridische Documenten

Juridische documenten

Besluit Besluit van 12 april 1999 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor migranten (21 april 1999). Belgisch staatsblad. 34778
Besluit Besluit van 11 juni 2004 tot richtlijnen voor de inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid (6 juli 2004). Belgisch staatsblad.
Besluit Besluit van 14 december 2016 over de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis (28 februari 2017). Publicatieblad van de Europese Gemeenschap, 53-54.
Besluit Besluit van 8 september 2017 van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Adviescommissie voor Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen (21 oktober 2017). Belgisch staatsblad.
Besluit Besluit van 1 januari 2015 betreffende de toekenning van de beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake vreemdelingen (13 april 2015). Belgisch staatsblad, 21699
Besluit Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen (B.S.13/04/2015). Vlaamse Codex.
Besluit Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (B.S.19/11/2015). Vlaamse Codex.
Decreet Decreet van 7 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 17 februari 2002 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid. Belgisch staatsblad.
Decreet Decreet van 17 februari 2012 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, wat de verplichte inburgering van asielzoekers betreft (6 maart 2012). Belgisch staatsblad.
Decreet Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (1) (15 mei 2009). Belgisch Staatsblad. 37357-37407.
Decreet Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [12 juni 2013] tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 (11 december 2013). Belgisch Staatsblad.
Decreet Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (1) (B.S.07/05/2015). Vlaamse Codex.
Decreet Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 (B.S.03/07/2015). Vlaamse Codex.
Decreet Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S.26/07/2013). Vlaamse Codex.
Koninklijk besluit Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit.(15 Juni 2017). Belgisch staatsblad. 64680
Koninklijk besluit Koninklijk besluit van 12 november 2017 tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van Belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden NV.(24 maart 2017).Belgisch staatsblad. 100512.
Koninklijk besluit Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3 (12 november 2017). Belgisch Staatsblad.
Ministerieel besluit Ministerieel besluit van 7 november 2016 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2015. (23 november 2016). Belgisch staatsblad. 77576.
Ministerieel besluit Ministerieel besluit van 9 oktober 2017 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2016 (23 oktober 2017). Belgisch Staatsblad. 95559-95561.
Ministerieel besluit Ministerieel besluit van 1 januari 2017 houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand (30 november 2017). Belgisch staatsblad. 39258
Omzendbrief Omzendbrief van 07 december 1988 tot de problemen betreffende vluchtelingen. (24 december 1988). Belgisch staatsblad. 17704.
Omzendbrief Omzendbrief van 10 oktober 1997 betreffende de vreemdelingen die tengevolge van buitengewone omstandigheden en onafhankelijk van hun wil voorlopig geen gevolg kunnen geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat ten opzichte van hen getroffen werd in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (14 november 1997). Belgisch Staatsblad. 30348-30353.
Richtlijn Richtlijn van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (24 december 2008). Publicatieblad van de Europese Gemeenschap, 188-197.
Richtlijn Richtlijn van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad. Publicatieblad Europese Unie.
Verordening Verordening van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken. Publicatieblad van de Europese Unie.
Wet Wet van 4 mei 2016 tot diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 (27 juni 2016). Belgisch staatsblad.
Wet 4 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en <migratie> en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Belgisch staatsblad.
Wet 23 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen inzake <migratie> en asiel. Belgisch staatsblad.
Wet 7 JUNI 2007. - Wet houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998, tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor <Migratie> (IOM). Belgisch staatsblad.
Wet 28 DECEMBER 2006. - Wet houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk Belgiė, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale <migratie>, en met de bijlagen, gedaan te Prüm op 27 mei 2005. Belgisch staatsblad.
Wet 5 SEPTEMBER 2001. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor <Migratie> betreffende de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in België, ondertekend te Londen op 4 december 1996 tot wijziging van het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Intergouvernementeel Comité voor Europese <Migratie>, ondertekend te Genève op 2 juli 1973. Belgisch staatsblad.
Wet 25 DECEMBER 2016. - Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens. Belgisch Staatsblad. 12905-12918.
Wet Wet van 19 september 2017 tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (4 oktober 2017). Belgisch Staatsblad.

De maatschappelijke context : politiek / beleid / visie / middenveld groeperingen
Algemeen:

Hulp- en dienstverleningen:

Agentschap Binnenlands Bestuur Het is een kenniscentrum van de Vlaamse overheid. Het levert de minister voor inburgering en integratie bouwstenen voor de vormgeving van het beleid.
Atlas Het is het stedelijke agentschap voor integratie en inburgering in de stad Antwerpen.
Belgische comité voor hulp aan vluchtelingen(BCHV) is een koepelorganisatie van verschillende verenigingen die geheel of gedeeltelijk actief zijn in het domein van de hulpverlening aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en begunstigden van de subsidiaire bescherming. Daarnaast is het BCHV ook sinds 1993 de operationele partner van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in België.
Delta Delta is een psychiater waar iedereen, ook migranten, naartoe kunnen als ze te maken hebben met psychische problemen waaronder ook schizofrenie.
De Dienst Vreemdelingenzaken Het is een overheidsorganisatie die de migratiestromen in België helpt beheren. DVZ zorgt voor de afgifte van visums, het registreren van asielaanvragen en de vrijwillige terugkeer of de gedwongen uitwijzing van mensen die illegaal in ons land verblijven.
Fedasil Dat is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.
Huis van het Nederlands Brussel Dit huis is verantwoordelijk voor het informeren over en doorverwijzen naar de meest geschikte les Nederlands als tweede taal, taalpromotie en taalbeleid.
IN-Gent Dat is het stedelijke agentschap voor integratie en inburgering in de stand Gent.
Minderhedenforum Dat is een participatieorganisatie die mensen met een migratieachtergrond een stem geeft. Het probeert hen op een volwaardige manier bij het integratiebeleid te betrekken.
Myria Dat is het federaal migratiecentrum. Het heeft drie wettelijke opdrachten: waken over de grondrechten van vreemdelingen, informeren over de aard en omvang van migratiestromen, en de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren.
POD maatschappelijke integratie, beter samen leven Dit initiatief houdt zich bezig met verschillende thema’s waaronder : maatschappelijke integratie, maatschappelijke hulp, armoede,…
Raad voor vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege in België dat beroepen behandelt tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de vreemdelingenwet.
Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal Dit bureau voert namens het Agentschap Integratie en Inburgering de dienstverlening sociaal tolken en vertalen uit.
Unia Dat is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
Vlaamse Gemeenschapscommissie Deze commissie heeft de regierol over de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Vluchtelingendienst Deze organisatie helpt vluchtelingen wanneer ze extra informatie, of psychologische hulp nodig hebben. Vluchtelingen kunnen er ook terecht om door gewezen te worden naar andere organisaties of instellingen.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen Dat is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt.

Actieve maatschappelijke organisaties rond migratie:

 • Een actieve maatschappelijke organisatie is bijvoorbeeld Okan. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren die niet van België afkomstig zijn en niet voldoende Nederlands kunnen spreken. Via dit onthaalonderwijs probeert men deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren.
 • Een aantal actieve politieke partijen: CD&V, Open VLD, Vlaams Belang, SP.A, NVA, LDD, Groen! en PVDA

Standpunt NVA bij stelling: “Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.”

 • Akkoord
 • 2007: Afschaffing financiële steun asielzoekers => aanzuigeffect
 • Het drama van het beleid van de regering Leterme op dit domein is precies dat ze die financiële steun opnieuw heeft ingevoerd.
 • Reden? Alle opvangplaatsen door de massale collectieve regularisatieoperatie zaten te snel vol.
 • Ramp voor OCMW's
 • Ramp voor Vlaming: 88% van de lasten naar ons afgewenteld.
 • Tussenkomst NVA: de regering Leterme moest 'spreidingsplan' afvoeren, maar er is wel nog geen nieuw plan.

Standpunt van CVGS:

 • Bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen.
 • Is ook bevoegd voor het toekennen van documenten van de burgerlijke stand voor erkende vluchtelingen en staatlozen, maar niet voor subsidiair beschermden
 • Is verantwoordelijk voor het toekennen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus maar erkent geen staatlozen.

Standpunten S.P.A.:

 • Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.
 • Asielzoekers moeten alleen materiële en geen financiële steun krijgen.
 • Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.
 • Immigratie waarbij onze economie baat heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen, onder voorwaarden.